این و آن یعنی تفکر


   از بدو پیدایش انسان بروی کره زمین، از زمانیکه انسان پای به هستی گذاشت تفکر هم با او همراه بود. انسان می اندیشد و تفکرمی کرد. درباره همه چیزهایی که با او روبه روبرو بود سوالاتی راخلق می کردند، مانند اینکه :- آیا بوجود آمدن جهان دارای هدف است ؟ آیا در زندگی می توانیم پاسخ قطعی بعضی چیزها را بیابیم ؟آیا در زندگی آزاد هستیم؟

    این سوالات هرروز بیشتر شده می رود به همین خاطر به مرورزمان قشری درجامعه بنام فیلسوفان به وجود آمد. البته فلسفه چیزی نیست ک فقط مربوط قشر خاصی باشد بلکه هرانسانی فیلسوف بوده می تواند .

یا به گفته مولانا:

هر کسی در دل شک و پیچانی است در عمل او فیلسوف پنهانی است

     بعضی ازفیلسوفان مراد ازفلسفه را عبارت ازتامل و تحقیق عقلانی و پیشین درباب موضوعات خاص می دانند که ان موضوعات خاص عبارت است از: شناخت خدا، هستی، اخلاق، انسان، ذهن و جامعه ….ولی این یکی ازدیدگاه های است که درباره فلسفه وجود دارد درحالیکه فلسفه فراگیر است

    فلسفه است که به عمق هستی می رود، فلسفه است که به عمق وجود می رود، و رازها و حقیقت های هستی را درمی یابد. درنزد ابن سینا و ملا صدرا که از جمله فلاسفه اسلامی هستند، فلسفه عبارت تامل عقلانی در بابت شناخت ومعرفت انسان است .درکل می توان گفت فلسفه چیزی نیست که  برا ی آن یک تعریف واحد و کلی داد بلکه فلسه این گنجاینش را دارد تا هرانسانی برای آن  تعریف خاص خود را داشته باشد .

    همه این پیشرفتها وترقی ها به برکت تفکر و اندیشه های انسان های نخست است. هرچند که تفکر انها ابتدای و اولیه بود ه است، ولی می توان گفت سنگ بنا و ریشه ای برای ما بوده است .

     این به برکت فلسفه و تفکر است که می توانیم در زندگی خود روز های طلای داشته باشیم. بقول افلاطون «فلسفه لذت گرامی است که می تواند روز های گرامی  و با لذت داسته باشیم همراه آن».

    ما انسان ها در خود ندای مبهمی را می شنویم که مرا بسوی این نخستین عشق به حکمت می خواند ما باید همچون براونینگ بیاندیشیم که «طعام و شراب من برای تحصیل معنی زندگی است» ما توسط فلسفه می توانیم دربرابر حوادث و ناملایمات زندگی خندان باشیم و هنگام مرگ تبسمی برلب داشته باشیم.

                              فاطمه علوی

Categories

Meta